Översättare

En översättare översätter texter från ett språk till ett annat.

Översättning görs från ett eller flera främmande språk (källspråk) till det som oftast är översättarens modersmål (målspråk). I vissa fall anpassas även budskapet i översättningen för att passa den målgrupp som ska ta del av materialet. 

Det är skillnad på skönlitterära översättningar och översättningar av facktext. Tolkförmedling Väst förmedlar enbart facköversättningar.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 23 oktober 2020