Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Behandling av personuppgifter

Du som är i kontakt med Tolkförmedling Väst ska känna dig trygg med att personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt.

All behandling av personuppgifter sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Ansvar för personuppgifter

Tolkförmedling Väst, org.nr. 222000-2972, är ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift/information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn, adress och andra kontaktuppgifter
  • personnummer
  • bilder och ljudupptagningar.

Vilken information Tolkförmedling Väst hanterar beror på vilket ärende det gäller.

Insamling av personuppgifter

Tolkförmedling Väst värnar integriteten och skyddar alltid personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Personuppgifter kan komma till Tolkförmedling Väst via e-post, när någon lämnar en synpunkt, ansöker om arbete eller i övrigt använder sig av någon av förbundets tjänster.

Det kan handla om namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, språk, bilder och kontonummer.

Behandling av personuppgifter

Tolkförmedling Väst har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra förbundets åtagande mot den det berör eller som lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Tolkförmedling Väst kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I de fall Tolkförmedling Väst behöver en enskilds samtycke för att behandla dennes personuppgifter kommer den berörda alltid få klar och tydlig information om vad samtycket gäller.

Personuppgifter kan komma att behandlas för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra åtaganden gentemot kund och uppdragstagare
  • erbjuda god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • erbjuda, hantera och administrera uppdrag
  • för att erbjuda behörighet till versamhetssystem
  • för undersökningar, statistik och analysändamål
  • för att hantera och administrera frågor och synpunkter
  • för att kommunicera i syften som är kopplade till förbundets tjänster.

Lämnas personuppgifter till andra mottagare?

Personuppgifter används av förbundets personuppgiftsbiträden. Tolkförmedling Väst lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte åläggs förbundet enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda förbundets rättigheter eller tredje parts rättigheter. Tolkförmedling Väst vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Tolkförmedling Väst.

Tolkförmedling Väst lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Tolkförmedling Väst måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Tolkförmedling Väst överför som regel inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. När det sker görs det i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Lagringstider

Tolkförmedling Väst sparar personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Tolkförmedling Väst. Gallringsbesluten innehåller information om när Tolkförmedling Väst får ta bort handlingar som innehåller personuppgifter.

Den enskildes rättigheter

Den enskilde har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter Tolkförmedling Väst har sparat om denne. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behövs för att säkerställa att uppgifterna lämnas till rätt person.

Om personuppgifterna hos Tolkförmedling Väst är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan den enskilde begära att få dem rättade. Tolkförmedling Väst kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Förbundet kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Den enskilde har även rätt klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Registerutdrag

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Tolkförmedling Väst
Box 113 05
404 27 Göteborg

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 14 juni 2021